Nhập 1 email hợp lê, tất cả các email hệ thống sẽ được gửi đến email này. Email của bạn sẽ không được công khai và chỉ sử dụng trong trường hợp bạn cần lấy lại mật khẩu người dùng mới hoặc nhận những tin và thông báo bằng email từ hệ thống.
Một vài ký tự đặc biệt cho phép, bao gồm: dấu cách (space), cấu chấm (.), dấu gạch ngang (-), dấu nhắy đơn ('), dấu gạch chân (_) và ký tự @
Nhập cùng một mật khẩu cho tài khoản mới vào cả 2 trường.
Hình ảnh nhận diện khuôn mặt bạn hoặc 1 bức hình
Chỉ được chọn 1 file duy nhất
Tối đa 256 MB.
Cho phép các định dạng: png gif jpg jpeg.